Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, Türk Hukuk Sistemine 22.06.2012 tarihinde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve birincil mevzuata ek olarak 26 Ocak 2013 tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla uygulanmaya başlamış olup bu yasal değişiklikle, tarafların uzun süren dava süreçlerine katlanmadan uzlaşabilmeleri hedeflenmiş,

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 01.01.2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiş,

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilmiş,

Son olarak, 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile de tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilerek arabuluculuğun uygulama alanı daha da genişletilmiştir.

2012 yılından bugüne kadar geçen dönem içerisinde dava şartı arabuluculuğun kapsamının, arabuluculuk süreçlerinden alınan olumlu neticelere paralel olarak genişletildiği görülmektedir. Dava şartı arabuluculuğun kapsamının genişlemesi ile orantılı olarak ihtiyari arabuluculuk başvurularında da yıllar içerisinde ciddi bir artış göstermekte, diğer bir ifadeyle beşeri ve ticari ilişkilerini kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek isteyen taraflar uyuşmazlıklarının çözümü için ihtiyari arabuluculuğu tercih etmektedir.